Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
statická a dynamická slovesa
gerundium a infinitiv
frázová slovesa
............
............
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 724 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
adresa:
Anglická 19, Praha 2
email:
info(zavináč)grammar.cz
tel: 724 136 069
....
....
...
...

PŘÍTOMNÝ PROSTÝ ČAS (PRESENT SIMPLE)

tvorba kladné věty

tvorba záporné věty

tvorba otázek
třetí osoba jednotného čísla

identifikátory času
použití

grafické znázornění času


Jak utvořit větu v přítomném prostém čase:

- oznamovací věta, kladná
podmět + významové sloveso.
Příklad:
I go to school. (Chodím do školy.)
We sleep till 10 on Sundays. (V neděli spíme do deseti.)
Mario and Peter live in Oslo. (Mario a Petr žijí v Oslu.)

POMŮCKA PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY
V kladné větě za normálních okolností nepoužíváme pomocné sloveso "do".
V otázce a záporu jej však vypustit nelze.
Pro snadnější "zažití" lze pomocné sloveso "do" použít i v kladné větě:

I (do) go to school.
We (do) sleep till 10 on Sundays.
Mario and Peter (do) live in Oslo.


V praxi pomocné sloveso "do" v kladné větě znamená důraz - české "opravdu":
I do go to school. Já ale opravdu chodím do školy.

We do sleep till 10 on Sundays. My opravdu v neděli spíme do deseti.
Mario and Peter do live in Oslo. Mario a Peter opravdu žijí v Oslu.

Příklad pro začátečníky:

I do live in Prague. Bydlím v Praze (ve skutečnosti věta znamená - Opravdu bydlím v Praze)

I do walk 5 km a day. Chodím pěšky 5 km denně

              (ve skutečnosti tato věta znamená - Opravdu denně ujdu 5 km.)

třetí osoba jednotného čísla:
Ve třetí osobě jednotného čísla he, she, it přidáme k základnímu tvaru slovesa
(základní tvar slovesa = infinitive bez "to") infinitive + -s
POZOR:

přidané -s se smí ve větě objevit jen jednou, buď ve významovém slovese (v kladných větách), nebo v pomocném slovese (v otázce a záporu)
Příklad:

Robert goes to school.(Robert chodí do školy)

POZOR:

použijeme-li v kladné větě pomocné sloveso "do" - musíme i zde přidat -s, tedy -does:

Příklad:
She does cook only on weekends. Opravdu vaří jen o víkendech.
Martin does have a new car. Martin má opravdu nové auto.


Obecně se -s přidává na konec slovesa:

start => starts (začíná)

come => comes (přichází, přijíždí)
clean => cleans (čistí)

play => plays (hraje)
say => says (říká)

Končí-li sloveso na: -s, -z, -x, -ch, nebo -sh přidáváme koncovku -es:
catch => catches (chytá)

kiss => kisses (líbá)
wish => wishes (přeje)
Končí-li sloveso na -y, mění se -y na -i a přidáváme koncovku - es:
copy => copies (kopíruje)
reply =>replies (odpovídá)
try => tries (zkouší)

Nepravidelná
go =>goes (jde)

do => does (dělá)

have => has (má)

cvičení na změnu ve 3. os. jednotného čísla

- oznamovací věta, záporná
podmět + pomocné sloveso + NOT + významové sloveso.
Příklad:
I do not go to school. (I don't go to school - Nechodím do školy.)
We do not sleep till 10 on Sundays.(We don't sleep till 10.- Nevyspávám o nedělích do 10.)
Mario and Peter do not live in Oslo. (Mario and Peter don't live in Oslo. - Mario a Petr nebydlí v Oslu)
3. osoba jednotného čísla:
Tonya does not live in Berlin. (Tonya nebydlí v Berlíně.)

Mating does not like tennis. (Martin nemá rád tenis.)

 

zkrácené tvary:
I do not go shopping on weekends. => I don't go shopping on weekends.

                                          Nechodím o víkendech na nákupy.
She does not like bananas. => She doesn't like bananas. Nemá ráda banány.

- otázka
(tázací zájmeno +) pomocné sloveso + podmět + významové sloveso
Do you go to school? (Chodíš do školy?)
Do you sleep until 10? (Spíš do deseti?)
Do they live in Brno? (Bydlí v Brně?)

Where do they live? (Kde bydlí?)
Where does Tina live? (Kde bydlí Tina?)

Poznámka:

tázací zájmeno stojí vždy na začátku věty, před pomocným slovesem.


"identifikátory" přítomného prostého času


Přítomný prostý čas se v angličtině používá pro opakované děje. Podrobněji viz užití času.

Pro jednodušší rozpoznání kdy tento čas použít můžeme jako vodítko použít následující výrazy:
every day, often, always, sometimes, never ...(jde o výrazy četnosti)

Přehled příslovců četnosti naleznete na: příslovce četnosti (adverbs of frequency)


Grafické znázornění přítomného prostého časuPresentSimple


Procvičovací cvičení = "Přítomný prostý čas" pro pokročilost A1

 

DALŠÍ LEVEL A1 TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon