Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
idiomy
frázová slovesa
gerundium a infinitiv
psaní velkých písmen
jiné problematické jevy
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 721 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
address:
Anglická 19, Praha 2
email address:
info(zavináč)grammar.cz
....
....
....
........
.......

PŘEDPŘÍTOMNÝ PRŮBĚHOVÝ ČAS (PRESENT PERFECT CONTINUOUS)

použití
tvorba

identifikátory času

grafické znázornění času
přehled sloves, která nemají průběhovou formu


Předpřítomný průběhový čas
- Používá se pro události, které začali v minulosti a pokračují do přítomnosti.
Důraz u těchto vět je kladen na činnost, většínou obsahují výrazy "since" (pro vymezení zahájení dané činnosti v minulosti) nebo "for" (pro vymezení délky trvání tohoto děje.)

Příklad:

I have been waiting for you for three hours. Čekám na tebe 3 hodiny. (a zdá se mi to dlouhé)

Tvoření předpřítomného průběhového času:

Obecně se předpřítomný čas tvoří pomocí pomocného slovesa have (v jeho tvarech přítomného času - tedy "have" nebo "has" plus příčestím minulým. U sloves pravidelných tedy koncovkou -ed a u nepravidelných "3tím sloupečkem" nepravidelných sloves.

tvoření kladné věty
tvoření záporné věty
tvoření otázky


Kladné věty předpřítomného průběhového času mají následující slovosled:
podmět + pomocné sloveso have / has + been + významové sloveso v základním tvaru + ing

Příklad:

I have been watching TV for 2 hours. Koukám se 2 hodiny na televizi.
She has been trying to learn Swedish for 5 years. Pokouší se naučit se švédsky 5 let.

 

Zkrácené tvary kladných vět::

I've been watching TV for 2 hours. Koukám se 2 hodiny na televizi.
She's been trying to learn Swedish for 5 years. Pokouší se naučit se švédsky 5 let.


Záporné věty předpřítomného průběhového času mají následující slovosled:
podmět + pomocné sloveso have / has + NOT + been + významové sloveso v zákl. tvaru + ing

Příklad:

I have not been doing anything for 2 hours. 2 hodiny nedělám nic.
She has not been sleeping well for 5 years. 5 let pořádně nespí.

 

Zkrácené tvary záporných vět:

I haven't been doing anything for 2 hours. 2 hodiny nedělám nic.
She hasn't been sleeping well for 5 years. 5 let pořádně nespí.


Otázky předpřítomného času mají následující slovosled:
pomocné sloveso have / has + podmět + been + významové sloveso v zákl. tvaru + ing

Příklad:

Have you been working the whole day? Celý den pracuješ?
Has she been dancing for 3 hours? Tancuje 3 hodiny?


Nezapomeň:

- pomocné sloveso "have" se chová ve třetí osobě jednotného čísla jako sloveso v přítomném prostém čase. Musí zde proto být ve tvaru "has".
Příklad:

She has been been studying English.
He has been sleeping.


- u zkrácených tvarů ve třeřím čísle jednotného čísla nezaměň 's, které je zkrácenou formou has za zkrácenou formu is
Příklad:

She is beautiful. => She's beautiful.

ALE

She has bought a beautiful cat. => She's bought a beautiful cat.


Tyto slova Vám napoví, že jde o předpřítomný průběhový čas:


since = od (používá se s časovým údajem či datem)
for = po dobu (používá se k označení dělky děje)


"since" a "for" lze použít i v předpřítomném prostém čase


Závěrem:
Většině studentům dělá zpočátku potíže uvědomit si, kde použít minulý a kde předpřítomný čas.
Pro lepší pochopení použití těchto časů navštivte také: užití minulého a předpřítomného času.


Grafické znázornění předpřítomného průběhového času


události v minulosti, které nějakým způsobem zasahují do přítomnosti:

PresentPerfectContinuous


DALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon