Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
idiomy
frázová slovesa
gerundium a infinitiv
psaní velkých písmen
jiné problematické jevy
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 721 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
address:
Anglická 19, Praha 2
email address:
info(zavináč)grammar.cz
....
....
....
........
.......

MODÁLNÍ SLOVESA - MODAL VERBS

Tato část je věnována modálním slovesům na úrovni B1.
V případě, že byste se rádi podívali i na modální slovesa pro nižší nebo vyšší stupeň navštivte:


modální slovesa - úvod
přehled modálních sloves pro úroveň A1 a A2

pokročilost B2 a vyšší

Celkově můžeme modální slovesa rozdělit na:

- jednoduchá modální slovesa používaná pro přítomnost a budoucnost

- přehled jednotlivých modálních sloves
- přehled modálních sloves podle významu

- modální slovesa používaná k vyjádření minulosti
- modální slovesa v průběhovém tvaru

Přehled jednotlivých modálních sloves => tabulka modálních sloves


ROZDĚLENÍ MODÁLNÍCH SLOVES PODLE VÝZNAMU
vyjádření schopnosti - "Ability"

vyjádření svolení - "Permission"

vyjádření možnosti / pravděpodobnosti- "Possibility"

vyjádření žádosti - zdvořilostní obraty - "Request"

vyjádření rady a doporučení nebo názoru - "Advice / Opinion"

vyjádření návrhu nebo žádosti o radu - "Advice / Opinion" pomocí slovesa SHALL

vyjádření závazku - "Obligation"
vyjádření nutnosti - "Necessity"

vyjádření zákazu - "Prohibition"

vyjádření očekávání - "Expectation"
vyjádření jistoty / přesvědčení o správnosti úsudku - "Certainty"Vyjádření žádosti aneb zdvořilostní obraty (requests and polite requests)

CAN (pro neformální žádosti)
Can you open the window, please? Můžeš prosim tě otevřít okno?
COULD (pro zdvořilostní žádost)
Could you open the window, please? Mohl bys prosím tě otevřít okno?
MAY (pro zdvořilostní žádost)
May I open the window? Mohl bych otevřít okno?

pro více příkladů na CAN, COULD, MAY viz modální slovesa level A

Další zdvořilostní obraty a fráze využívající modálních sloves:
WOULD
Would you pick me up after work? Mohl bys mě po práci vyzvednout?
Would you do the shopping today, please? Mohl bys prosím tě dnes nakoupit?
WOULD / MIND
Would you mind picking me up after work? Nevadilo by ti mě dnes po práci vyzvednout?
Would you mind cooking tonight? Nevadilo by ti dnes večer uvařit?
WOULDN'T
Wouldn't you do that for me? Neudělal bys to pro mě?

Vyjádření rady a doporučení nebo názoru - "Advice / Opinion"

Pro vyjádření rady nebo doporučení používáme:
- slovesa "SHOULD" a "SHOULDN'T"
- sloveso "OUGHT TO" a "OUTGHT NOT TO"
- pro důraz nad radou, názorem, který vyjadřujeme pak slovesa
HAD BETTER a HAD BETTER NOT

sloveso "OUGHT TO" má stejný význam jako sloveso "SHOULD" = měl by, ale používáme jej méně často.
POZOR:
sloveso "ought to" se nepoužívá v otázkách a záporných větách!

Příklad:
You ought to get some rest. (Měl by sis trochu odpočinout.)
He ought to go home earlier. (Měl by jít dřív domů.)

pro vyjádření rady, kde potřebuji zdůraznit důležitost dané rady (strong advice) používáme slovesa HAD BETTER a HAD BETTER NOT

Příklad:
You had better get some rest. /you don't want to get sick.
(Měl by sis trochu odpočinout. /nechceš přeci onemocnět)
We'd better not be late again.
(Raději bychom neměli opět přijít pozdě.)


Vyjádření závazku - "Obligation"
Pro vyjádření závazku nebo povinnosti používáme:

- slovesa "SHOULD" a "SHOULDN'T"
- sloveso "OUGHT TO" a "OUTGHT NOT TO"

Příklad:
Children should help their parents. (Děti mají (povinnost) pomáhat rodičům.)
Children ought to help their parents. (Děti mají (povinnost) pomáhat rodičům.)

Vyjádření očekávání - "Expectation"
Pro vyjádření očekávání používáme slovesa SHOULD nebo OUGHT TO
Příklad:
Mark should arrive at any minute. (Mark by měl přijít každou chvíli.)
Natalie should be at work. (Natalie by měla být v práci - očekávám, že je v práci.)
slovosled při použití SHOULD:

oznamovací věta: podmět + SHOULD + významové sloveso v základním tvaru
Mark ought to arrive at any minute. (Mark by měl přijít každou chvíli.)
Emily ought to be here in 5 minutes. (Emily by tu měla být za 5 minut.)
slovosled při použití OUGHT TO:
oznamovací věta: podmět + OUGHT TO+ významové sloveso v základním tvaru

České "nemuset" vyjadřujeme slovesem NEEDN'T

Vyjadřuje, že něco není nutné, nemusí se.
Příklad:

You needn't buy any milk, I've already bought some. (Nemusíš kupovat mléko, už jsem ho koupila.)

 

Vyjádření přesvědčení o správnosti úsudku - certainty - MUST
K vyjádření přesvědčení a jistoty našeho názoru používáme sloveso MUST
Používáme ho v případech, kdy jsme si naprosto jisti o spravnosti našeho úsudku.

MUST používáme, když máme téměř stoprocentní jistotu, že máme pravdu.
Příklad:
The book is a best seller. He must be a really good writer.
( Ta kniha je bestseller. Musí být opravdu dobrý spisovatel.)
She must be a good driver. She's never got a traffic ticket.
(Musí být dobrá řidička. Ještě nikdy nedostala pokutu.)

Vyjádření návrhu nebo rady pomocí slovesa SHALL
V Britské angličtině se výraz SHALL používá daleko častěji než v americké angličtině.
V americké angličtině se SHALL používá jen ve velice formálním projevu, zejména pak v dokumentech, právu, popř. v otázce týkající se 1 os. jednotného čísla.
Příklad:
Shall I bring my wife? (Do you want me to bring my wife?) Mám přivést manželku?
What shall we do on the weekend? Co budeme dělat o víkendu?

Vyjádření návrhu nebo rady pomocí slovesa WILL
Sloveso WILL se hlavně používá k vyjádření budoucnosti. Lze jej ale také použít pro vyjádření
- žádosti - request
Will you marry me? (Vemeš si mě?)
Will you pick me up after work, please? (Vyzvedneš mě po práci prosím?)
- nabídka - offer
I'll help you with the test. (Pomůžu ti s tím testem.)
- slib - promise
I'll call you every day. (Zavolám ti každý den.)

Sloveso WOULD může ve spojení WOULD RATHER nebo WOULD RATHER NOT

vyjádřit moji preferenci, tedy to, čemu dávám přednost.

WOULD používáme většinou ve zkráceném tvaru 'D RATHER

Příklad:
I would rather have wine. (I'd rather have wine.) Raději bych si dal víno.
I would rather watch TV. (I'd rather watch TV. ) Raději bych se díval na televizi.

I'd rather not go anywhere tonight. Raději bych dnes nikam nešel.

Would you rather have fish for dinner? Dal by sis raději k večeři rybu?
DALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon