Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
statická a dynamická slovesa
gerundium a infinitiv
frázová slovesa
............
............
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 724 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
adresa:
Anglická 19, Praha 2
email:
info(zavináč)grammar.cz
tel: 724 136 069
....
....
........
.......

MODÁLNÍ SLOVESA - MODAL VERBS
úvod do modálních sloves pro pokročilost A1

MODÁLNÍ SLOVESO "CAN" (ABILITY = SCHOPNOST)

Modální slovesa jsou pomocná slovesa, která mohou mít ve větě různý význam v závislosti na kontextu.

 

S jako prvním modálním slovesem se seznámíme se slovesem "can = umět"

 

tvoření kladné věty
tvoření záporné věty

tvoření otázky

minulý čas

 

slovosled kladné věty od slovesa CAN:
Podmět + can + významové sloveso v základním tvaru

Příklad:

I can swim. (Umím plavat.)
He can speak three languages. (Umí 3 jazyky.)
We can use a computer. (Umíme používat počítač.)

POZOR:

U modálního slovesa "can" se NEPŘIDÁVÁ "s" ve 3.tí osobě jednotného čísla.
Sloveso can tedy zůstává v přítomném čase vždy ve stejném tvaru: can.

slovosled záporné věty od slovesa CAN:
Podmět + can + NOT + významové sloveso v základním tvaru

Příklad:

I cannot swim. (Neumím plavat.)
He cannot speak three languages. (Neumí 3 jazyky.)
We cannot use a computer. (Neumíme používat počítač.)


POZOR:

Zápor modálního slovesa can píšeme dohromady: cannot.

zkrácené tvary:

cannot => can't
Příklad:

I can't swim. (Neumím plavat.)
He can't speak three languages. (Neumí 3 jazyky.)
We can't use a computer. (Neumíme používat počítač.)

slovosled otázek od slovesa CAN:
can + podmět + významové sloveso v základním tvaru

Příklad:

Can you swim? (Umíš plavat?)
Can you speak German.?(Umíš německy?)

Can he cook? (Umí (on) vařit?)

Krátká odpověď (ano / ne) na otázky s "CAN"
Can you swim? (Umíš plavat?) => Yes, I can. / No, I cannot. (No, I can't)
Can you speak German.?(Umíš německy?) => Yes, I can. / No, I cannot. (No, I can't)

Can he cook? (Umí (on) vařit?) => Yes, he can. / No, he cannot. (No, he can't)


Otázky s tázacím zájmenem:

What can you do? (Co umíš dělat?)
Why can't you swim? (Proč neumíš plavat?)

cvičení na modální sloveso "can" ve významu umět pro stupeň A1

Modální slovesa dělíme podle významu a tedy jejich použití - přehled sloves podle významu

Přehled nejdůležitějších modálních sloves naleznete na odkazu pro pokročilost A1/A2

Minulý čas slovesa CAN => COULD

Tvar slovesa v minulém čase:
could - v kladné větě a otázce
could not - v záporné větě (zkrácený tvar: couldn't)
Příklad:
I could already swim when I was 5. (Už v 5ti jsem uměl plavat.)
I could speak three languages when I was ten years old. (V deseti letech jsem uměl 3 jazyky.)
I could not swim when I was 3. (I couln't swim when I was 3.) (Ve 3 jsem neuměl plavat.)

Could you swim when you were 3? (Uměls plavat, když ti byli 3?)

V minulém čase lze v obecných případech ve významu "umět" použít:
- COULD
- WAS / WERE ABLE TO

pokračování použití "able to" naleznete v přehledu pro stupeň A2

Pro lepší orientaci v problematice modálních sloves jsme pro Vás dále připravili:

přehled nejdůležitějších modálních sloves a jejich užití

přehled sloves pro pokročilost B1

přehled pro vyšší stupně


Další články s problematikou modálních sloves:

úvod do modálních sloves - pokročilost A1 a A2
pokročilost B1
pokročilost B2 a vyšší

 

 

DALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon