Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
idiomy
frázová slovesa
gerundium a infinitiv
psaní velkých písmen
jiné problematické jevy
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 721 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
address:
Anglická 19, Praha 2
email address:
info(zavináč)grammar.cz
....
....
....
........
.......

MODÁLNÍ SLOVESA - MODAL VERBS
úvod do modálních sloves pro pokročilost A1 a A2

úvod do modálních sloves - pokročilost A1

pokročilost B1
pokročilost B2 a vyšší


Modální slovesa jsou pomocná slovesa, která mohou mít ve větě různý význam v závislosti na kontextu.
Na úvod Vám představíme nejdůležitější modální slovesa a jejich použití:

 


ZKRÁCENÝ PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH MODÁLNÍCH SLOVES

modální
sloveso

význam
(opis)

příklad

can

umět - ability
be able to

I can swim. (Umím plavat.)
I am able to swim. (Umím - jsem schopný plavat.)

can

svolení - permission
be allowed to

He can smoke in the garden. (V zahradě smí kouřit.)
He is allowed to smoke in the garden.

can

požadavek - request

Can I borrow your bike? Mohu si půjčit tvé kolo?

could

umět - ability
v minulosti

I could swim when I was 5.
V pěti (letech) jsem uměl plavat.

should

rada/ názor
advice/ opinion

You should brush your teeth twice a day.
Měl by sis čistit zuby dvakrát denně.

must

nutnost - necessity

You must carry your passport at all times.
Pas musíš mít vždy u sebe.

have to

nutnost - necessity

You have to carry your passport at all times.
Pas musíš mít vždy u sebe.

don't have to

není nutno
není zapotřebí

You don't have to go to bed early.
Nemusíš jít brzy spát.

must not

zákaz - prohibition

You mustn't eat before the surgery.
Nesmíš jíst před operací.ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ MODÁLNÍCH SLOVES PODLE VÝZNAMU


vyjádření schopnosti - "Ability"

vyjádření svolení - "Permission"

vyjádření žádosti - zdvořilostní obraty - "Request"

vyjádření rady a doporučení nebo názoru - "Advice / Opinion"

vyjádření nutnosti - "Necessity"
návrh - "Suggestion"
vyjádření zákazu - "Prohibition"

Vyjádření schopnosti (Ability) - modální sloveso "CAN"
kladné věty v přítomném čase s modálním slovesem CAN

záporné věty v přítomném čase s modálním slovesem CAN
otázky v přítomném čase s modálním slovesem CAN

Sloveso "can" lze použít pro vyjádření, že něco "umím", vyjadřuji tím schopnost = ability.

Sloveso "be able to" lze zároveň použít jako opis slovesa "can" ve významu "něco umět"

POZOR:

1) U modálního slovesa "can" se NEPŘIDÁVÁ "s" ve 3.tí osobě jednotného čísla.
Sloveso can tedy zůstává v přítomném čase vždy ve stejném tvaru: can.
2) Zápor modálního slovesa can píšeme dohromady: cannot.
3) Tvar slovesa v minulém čase: could
4) Modální sloveso "can" nelze použít v budoucím čase a pro jeho užití v budoucnosti musím použít opisu => will be able to

slovosled kladné věty od slovesa CAN:
Podmět + can + významové sloveso v základním tvaru

Příklad:

I can swim. (Umím plavat.)
He can speak three languages. (Umí 3 jazyky.)
We can use a computer. (Umíme používat počítač.)

slovosled záporné věty od slovesa CAN:
Podmět + can + NOT + významové sloveso v základním tvaru

Příklad:

I cannot swim. (Neumím plavat.)
He cannot speak three languages. (Neumí 3 jazyky.)
We cannot use a computer. (Neumíme používat počítač.)

zkrácené tvary:
Příklad:

I can't swim. (Neumím plavat.)
He can't speak three languages. (Neumí 3 jazyky.)
We can't use a computer. (Neumíme používat počítač.)

slovosled otázek od slovesa CAN:
can + podmět + významové sloveso v základním tvaru

Příklad:

Can you swim? (Umíš plavat?)
Can you speak German.?(Umíš německy?)

Can he cook? (Umí (on) vařit?)

odpověď na otázky s "CAN"
Can you swim? (Umíš plavat?) => Yes, I can. / No, I cannot. (No, I can't)
Can you speak German.?(Umíš německy?) => Yes, I can. / No, I cannot. (No, I can't)

Can he cook? (Umí (on) vařit?) => Yes, he can. / No, he cannot. (No, he can't)

cvičení na modální sloveso "can" ve významu umět pro stupeň A1


Minulý čas slovesa CAN => COULD

I could already swim when I was 5. (Už v 5ti jsem uměl plavat.)
I could not swim when I was 3. (I couln't swim when I was 3.) (Ve 3 jsem neuměl plavat.)

Could you swim when you were 3? (Uměls plavat, když ti byli 3?)

V minulém čase lze v obecných případech ve významu "umět" použít:
- COULD
- WAS / WERE ABLE TO

V pěti (letech) jsem uměl plavat.:
I could swim when I was 5.
ale také
I was able to swim when I was 5.


Vyjádření budoucnosti slovesa CAN => WILL BE ABLE TO

I will be able to swim. (Budu umět plavat.)
He will be able to swim. (Bude umět plavat.)

Will she be able to swim? (Bude umět plavat?)


Vyjádření svolení (Permission) - slovesa "CAN" a "MAY"

svolení (souhlas s něčím) lze vyjádřit buď formálně nebo neformálně.
Pro formální projev používáme sloveso MAY
Pro neformální projev pak sloveso CAN.
Jako opis pro obě slovesa používáme sloveso "to be allowed to" = mít dovoleno.

Slovosled vět se slovesem CAN
kladné věty

záporné věty

otázky

Příklad použití CAN ve významu svolení - mít dovoleno:
I can watch TV on Fridays. (Mám dovoleno koukat se v pátek na televizi.)
I cannot go fishing with my dad. (Nemůžu - nemám dovoleno - jít s tátou na ryby.)
Can I smoke in the room? (Můžu v pokoji kouřit?)
When can I see you? (Kdy se s tebou mohu vidět?)

Vyjádření žádosti aneb zdvořilostní obraty (requests and polite requests)

CAN (pro neformální žádosti)
Can you open the window, please? Můžeš prosim tě otevřít okno?
Can I stay at my friend's house tonight? Můžu zůstat dnes přes noc u kamaráda?

COULD (pro zdvořilostní žádost)
MAY (pro zdvořilostní žádost)
pro pokročilost B1 a vyšší pak také: WOULD, WOULDN'T


Vyjádření rady a doporučení nebo názoru - "Advice / Opinion"

Pro vyjádření rady nebo doporučení používáme:
- slovesa "SHOULD" a "SHOULDN'T"

- sloveso "OUGHT TO" a "OUGHT NOT TO"(pro pokorčilost B1 a vyšší)

SHOULD - měl by (měla by)
You should study more. (Měl by ses víc učit.)

She should come early. (Měla by přijít brzy.)

otázky se "SHOULD"
Should I go there? (Měl bych tam jít?) => Yes, you should. / No, you shouldn't.
What should I do there? (Co bych tam měl dělat?)
Where should I go? (Kam bych měl jít?)

When should I leave? (Kdy bych měl odejít?)
Why should I stay? (Proč bych měl zůstat?)
What time should I come? (V kolik hodin bych měl přijít?)


SHOULD'T - neměl by (neměla by)

She shouldn't go there. (Neměla by tam chodit.)

You shouldn't smoke. (Nemá kouřit.)
Shouldn't I leave earlier? {Neměla bych odejit dříve?)


Vyjádření nutnosti - "Necessity"
nutnost / nezbytnost(české muset) - používáme sloveso "MUST" nebo jeho opis "HAVE TO"
české "nemuset" vyjadřujeme slovesem NEEDN'T

Slovesa MUST a HAVE TO mají téměř stejný význam, ale sloveso "MUST" je o něco silnější a formálnější.
Používáme ho proto méně často.

POZOR:
- Sloveso MUST nemá tvar minulého času, používáme proto jeho opis HAVE TO.
- Sloveso MUST nemá tvar budoucího času, používáme proto jeho opis HAVE TO.
- Sloveso MUST zůstává v přítomném čase vždy stejné (nepřidáváma -s)

Slovosled vět se slovesem MUST:

kladná věta: podmět + MUST + základní tvar významového slovesa
záporná věta: viz zákazy (prohibition)
otázka: pro otázku lze rovnoceně použít obě slovesa. Jak modální MUST, tak opis HAVE TO
MUST + podmět + základní tvar významového slovesa
pomocné sloveso DO v přítomném čase (DO nebo DOES) + podmět + HAVE TO + sloveso

Příklad:
I must study. (Musím studovat.)
He must pay me back by Friday. (Musí mi vrátit (peníze) do pátku.
I had to go home earlier. (Musel jsem jít dříve domů.)
I will have to talk to her. (Budu s ní muset promluvit.)

- Sloveso MUST lze použít v záporu => MUSTN'T
změní se mi však jeho význam na zákaz - prohibition


Celkově můžeme modální slovesa rozdělit na:

- jednoduchá modální slovesa používaná pro přítomnost a budoucnost

- přehled jednotlivých modálních sloves
- přehled modálních sloves podle významu

- modální slovesa používaná k vyjádření minulosti
- modální slovesa v průběhovém tvaru

Pro lepší orientaci jsme pro Vás dále připravili:
přehled nejdůležitějších modálních sloves a jejich užití

přehled sloves pro pokročilost B1

přehled pro vyšší stupněDALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon