Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
statická a dynamická slovesa
gerundium a infinitiv
frázová slovesa
............
............
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 724 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
adresa:
Anglická 19, Praha 2
email:
info(zavináč)grammar.cz
tel: 724 136 069
....
....
........
.......

MODÁLNÍ SLOVESA - MODAL VERBS

Modální slovesa jsou pomocná slovesa, která mohou mít ve větě různý význam v závislosti na kontextu.

Tato část je věnována všeobecnému přehledu modálních sloves. Zároveň zde naleznete materiál odpovídající znalostem A - B1 stupni.

V případě, že byste se rádi podívali i na modální slovesa pro jednotlivé stupně navštivte:

úvod do modálních sloves - pokročilost A1

úvod do modálních sloves - pokročilost A1 a A2
pokročilost B1
pokročilost B2 a vyšší


V angličtině je 11 modálních sloves:
can, could, will, would, shall, should, may, might, must, mustn't, ought to,
had better


Místo "must" lze použít sloveso "have to" = muset, nebo "don't have to" = nemuset


Modální slovesa můžeme rozdělit na:

- jednoduchá modální slovesa používaná pro přítomnost a budoucnost

- přehled jednotlivých modálních sloves
- přehled modálních sloves podle významu

- modální slovesa používaná k vyjádření minulosti
- modální slovesa v průběhovém tvaru


PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH MODÁLNÍCH SLOVES

modální
sloveso

význam
(opis)

příklad

can

umět - ability
be able to

I can swim. (Umím plavat.)
I am able to swim. (Umím - jsem schopný plavat.)

can

svolení - permission
be allowed to

He can smoke in the garden. (V zahradě smí kouřit.)
He is allowed to smoke in the garden.

can

požadavek - request

Can I borrow your bike? Mohu si půjčit tvé kolo?

can

možnost - possibility

It can snow every day in January.
V lednu může každý den sněžit.

can

návrh - suggestion

You can work part-time.
Můžeš pracovat na půl úvazku.

cannot

nemožnost
impossibility

She cannot be hungry. (She just ate a huge lunch.)
Nemůže mít hlad (právě snědla obrovský oběd.)

could

umět - ability
v minulosti

I could swim when I was 5.
V pěti (letech) jsem uměl plavat.

could

možnost - possibility

He could come tomorrow.
Možná by mohl zítra přijít.

could

žádost - request

Could I borrow your phone, please?
Mohl bych si půjčit tvůj telefon prosím?

could

návrh - suggestion

You could bring him a present.
Mohl bys mu (například) přinést dárek.

couldn't

impossibility
vyjádření nemožnosti

You couldn't be thirsty. You just drank a bottle of water
Nemůžeš mít žízeň, právě jsi vypil láhev vody.

may

zdvořilá žádost
polite request

May I borrow your pencil?
Mohu si půjčit tvou tužku?

may

svolení
permission

You may leave now.
Teď můžete odejít.

may

možnost
possibility

Susan is absent today. She may be sick.
Zuzana dnes chybí. Možná je nemocná.

might

možnost
possibility

Susan is absent today. She might be sick.
Zuzana dnes chybí. Možná je nemocná.

should

rada/ názor
advice/ opinion

You should brush your teeth twice a day.
Měl by sis čistit zuby dvakrát denně.

should

povinnost

Doctors should treat the patients.
Doktoři by měli léčit pacienty - mají morální povinnost

should

očekávání
expectations

He should be at home, he called in sick.
Měl by být doma (myslím, že je doma.), volal, že je nemocný.

must

nutnost - necessity

You must carry your passport at all times.
Pas musíš mít vždy u sebe.

have to

nutnost - necessity

You have to carry your passport at all times.
Pas musíš mít vždy u sebe.

don't have to

není nutno
není zapotřebí

You don't have to go to bed early.
Nemusíš jít brzy spát.

must

jistota úsudku
certainty

He works from 9, it's 10 now. He must be at work.
Pracuje od 9 a teď je 10. Musí být už v práci.

must not

zákaz - prohibition

You mustn't eat before the surgery.
Nesmíš jíst před operací.

would

zdvořilá žádost
polite request

Would you open the window for me, please?
Mohl bys prosím tě otevřít okno?

would

opakovaná činnost
v minulosti
past habitual activity

I would play with my dog every day.
Hrával jsem si každý den se svým psem.

would

dávání přednosti
mít raději
preference

I would rather buy a good book.
Raději bych si koupil pěknou knihu.

shall

návrh/ žádost
offer/ request

Shall I pick you up after work?
Mám tě po práci vyzvednout?

will

návrh/ žádost
offer/ request

Will you marry me?
Vezmeš si mě?

ought to

rada/ názor
advice/ opinion

You ought to brush your teeth twice a day.
Měl by sis čistit zuby dvakrát denně.

ought to

povinnost

Doctors ought to treat the patients.
Doktoři by měli léčit pacienty - mají morální povinnost

ought to

očekávání
expectations

He ought to be at home, he called in sick.
Měl by být doma (myslím, že je doma.), volal, že je nemocný.

had better

výrazné doporučení
strong advice

You are driving too fast. You had better slow down.
Jedeš moc rychle, raději bys měl zpomalit.

can't have

něco nemožného
v minulosti
impossibility - past

You can't have seen the movie.
Ještě jsi ten film nemohl vidět. (Ještě ho nedávali.)

couldn't have

něco nemožného
v minulosti
impossibility - past

You couldn't have seen the movie.
Ještě jsi ten film nemohl vidět. (Ještě ho nedávali.)

could have

nevyužitá možnost
v minulosti

I could have saved more money.
Mohl jsem ušetřit víc peněz.

may have

možnost v minulosti
/ neznáme výsledek

The dog was barking today. He may have seen a burglar.
Pes dnes štěkal, možná viděl zloděje.

might have

možnost v minulosti
/ neznáme výsledek

The dog was barking today. He might have seen a burglar.
Pes dnes štěkal, možná viděl zloděje.

should have

rada, názor
v minulosti
advice in the past

I should have gone to bed earlier.
Měl jsem jít dřív do postele.

ought to have

rada, názor
v minulosti
advice in the past

I ought to have gone to bed earlier.
Měl jsem jít dřív do postele.

must have

jistota úsudku
certainty

He has a cast on his leg. He must have broken it.
Má nohu v sádře. Musel si ji zlomit.

would have

ochota něco udělat
willingness

I would have fixed it for you.
Já bych ti to býval opravil.

would rather have

vyjádření přednosti
v minulosti

He would have rather lived in a big city.
Raději by býval bydlel ve velkém městě.ROZDĚLENÍ MODÁLNÍCH SLOVES PODLE VÝZNAMU


vyjádření schopnosti - "Ability"

vyjádření svolení - "Permission"

vyjádření možnosti / pravděpodobnosti- "Possibility"

vyjádření žádosti - zdvořilostní obraty - "Request"

vyjádření rady a doporučení nebo názoru - "Advice / Opinion"

vyjádření návrhu nebo žádosti o radu - "Advice / Opinion" pomocí slovesa SHALL

vyjádření závazku - "Obligation"

vyjádření nutnosti - "Necessity"
návrh - "Suggestion"
vyjádření zákazu - "Prohibition"
vyjádření očekávání - "Expectation"
vyjádření jistoty / přesvědčení o správnosti úsudku - "Certainty"


Vyjádření schopnosti (Ability) - modální sloveso "CAN"
kladné věty v přítomném čase s modálním slovesem CAN

záporné věty v přítomném čase s modálním slovesem CAN

otázky v přítomném čase s modálním slovesem CAN

 

Sloveso "can" lze použít pro vyjádření, že něco "umím", vyjadřuji tím schopnost = ability.
Sloveso "be able to" lze zároveň použít jako opis slovesa "can" ve významu "něco umět"


POZOR:

1) U modálního slovesa "can" se NEPŘIDÁVÁ "s" ve 3.tí osobě jednotného čísla.
Sloveso can tedy zůstává v přítomném čase vždy ve stejném tvaru: can.
2) Zápor modálního slovesa can píšeme dohromady: cannot.
3) Tvar slovesa v minulém čase: could
4) Modální sloveso "can" nelze použít v budoucím čase a pro jeho užití v budoucnosti musím použít opisu => will be able to

slovosled kladné věty od slovesa CAN:
Podmět + can + významové sloveso v základním tvaru

Příklad:

I can swim. (Umím plavat.)
He can speak three languages. (Umí 3 jazyky.)
We can use a computer. (Umíme používat počítač.)

slovosled záporné věty od slovesa CAN:
Podmět + can + NOT + významové sloveso v základním tvaru

Příklad:

I cannot swim. (Neumím plavat.)
He cannot speak three languages. (Neumí 3 jazyky.)
We cannot use a computer. (Neumíme používat počítač.)

zkrácené tvary:
Příklad:

I can't swim. (Neumím plavat.)
He can't speak three languages. (Neumí 3 jazyky.)
We can't use a computer. (Neumíme používat počítač.)

slovosled otázek od slovesa CAN:
can + podmět + významové sloveso v základním tvaru

Příklad:

Can you swim? (Umíš plavat?)
Can you speak German.?(Umíš německy?)

Can he cook? (Umí (on) vařit?)

odpověď na otázky s "CAN"
Can you swim? (Umíš plavat?) => Yes, I can. / No, I cannot. (No, I can't)
Can you speak German.?(Umíš německy?) => Yes, I can. / No, I cannot. (No, I can't)

Can he cook? (Umí (on) vařit?) => Yes, he can. / No, he cannot. (No, he can't)

cvičení na modální sloveso "can" ve významu umět pro stupeň A1


Minulý čas slovesa CAN => COULD

I could already swim when I was 5. (Už v 5ti jsem uměl plavat.)
I could not swim when I was 3. (I couln't swim when I was 3.) (Ve 3 jsem neuměl plavat.)

Could you swim when you were 3? (Uměls plavat, když ti byli 3?)

V minulém čase lze v obecných případech ve významu "umět" použít:
- COULD
- WAS / WERE ABLE TO

V pěti (letech) jsem uměl plavat.:
I could swim when I was 5.
ale také
I was able to swim when I was 5.

Vyjádření budoucnosti slovesa CAN => WILL BE ABLE TO

I will be able to swim. (Budu umět plavat.)
He will be able to swim . (Bude umět plavat.)

Will she be able to swim? (Bude umět plavat?)

Vyjádření svolení (Permission) - slovesa "CAN" a "MAY"

svolení (souhlas s něčím) lze vyjádřit buď formálně nebo neformálně.
Pro formální projev používáme sloveso MAY
Pro neformální projev pak sloveso CAN.
Jako opis pro obě slovesa používáme sloveso "to be allowed to" = mít dovoleno.

Slovosled vět se slovesem CAN
kladné věty

záporné věty

otázky

Příklad použití CAN ve významu svolení - mít dovoleno:
I can watch TV on Fridays. (Mám dovoleno koukat se v pátek na televizi.)
I cannot go fishing with my dad. (Nemůžu - nemám dovoleno - jít s tátou na ryby.)
Can I smoke in the room? (Můžu v pokoji kouřit?)
When can I see you? (Kdy se s tebou mohu vidět?)

Pro formální projev používáme místo slovesa CAN sloveso MAY:
You may leave now. (Můžete teď odejít. - Máte dovoleno odejít.)
You may not leave until I find the thief. (Nemůžete odejít dokud nenajdu zloděje.)
May I go home now? (Mohu jít teď domů?)

Vyjádření možnosti / pravděpodobnosti (Possibility)

K vyjádření možnosti používáme modální slovesa: "CAN", "COULD", "MAY", "MIGHT"
Jejich použití závisí na míře našeho přesvědčení, že je něco možné / pravděpodobné.

CAN - pro silné přesvědčení (strong possibility)
Příklad:
It can rain every day during the rainy season. (Během období dešťů může pršet každý den.)
Vyjadřuji tím svůj postoj, že je velice pravděpodobné, že každý den zaprší.

COULD - pro možnost, kde máme více pochyb než kdybychom použili CAN
Příklad:
It could rain tonight. (Dnes možná zaprší - je možné, že bude pršet, ale nejsem si jist.)
Could používáme v případě, že potřebujeme vyjádřit více pochybnosti.

MAY - vyjadřuje možnost nebo domněnku, co by se mohlo stát.
Příklad:
My friend is not here, he may be sick. (Kamarád tu není, je možné, že je nemocný - ale nevím to.)
It may rain tonight. (Možná dnes večer bude pršet. - ale nevím to.)

MIGHT - vyjadřuje možnost nebo domněnku, s více pochybnostmi
Příklad:
My friend is not here, he might be sick. (Kamarád tu není, je možné, že je nemocný - ale nevím to a v podstatě si jen vymýšlím možnosti, co s ním může být.)
It might rain tonight. (Možná dnes večer bude pršet. - ale nevím to.)

POZOR:

modální slovesa vyjadřující možnost, pravděpodobnost nemusí v záporu vždy "fungovat" překladem do češtiny:
CAN => CANNOT pak vyjadřuje "nemožnost = impossibility" tedy něco co není možné, nebo nepravděpodobné:
Příklad:
She cannot be hungry. (She just ate a huge lunch.)
- Nemůže mít hlad (právě snědla obrovský oběd.)
It can't be him. (He's in Paris / but we are in Prague.)
- Nemůže to být on. (On je v Paříži a my jsme v Praze.)

COULD => COULDN'T vyjadřuje "nemožnost => impossibility" tedy něco co není možné, nebo nepravděpodobné / stejně jako cannot vyjadřuje nepravděpodobnost v přítomnosti.
Příklad:
She couldn't be hungry. (She just ate a huge lunch.)
- Nemůže mít hlad (právě snědla obrovský oběd.)
It couldn't be him. (He's in Paris / but we are in Prague.)
- Nemůže to být on. (On je v Paříži a my jsme v Praze.)

MAY a MIGHT v záporu:
MAY => MAY NOT
It may not rain tonight. (Možná dnes nebude pršet.)
MIGHT => MIGHT NOT

I might not rain tonight. (Možná dnes nebude pršet.)

Vyjádření žádosti aneb zdvořilostní obraty (requests and polite requests)

CAN (pro neformální žádosti)
Can you open the window, please? Můžeš prosím tě otevřít okno?
Can I stay at my friend's house tonight? Můžu zůstat dnes přes noc u kamaráda?
COULD (pro zdvořilostní žádost)
Could you open the window, please? Mohl bys prosím tě otevřít okno?
Could he come to see me tomorrow? Mohl by mě přijít zítra navštívit?
MAY (pro zdvořilostní žádost)
May I open the window? Mohl bych otevřít okno?
May I ask you a question? Mohu se Vás na něco zeptat?

Vyjádření rady a doporučení nebo názoru - "Advice / Opinion"

Pro vyjádření rady nebo doporučení používáme:
- slovesa "SHOULD" a "SHOULDN'T"
- sloveso "OUGHT TO" a "OUTGHT NOT TO"

SHOULD - měl by (měla by)
You should study more. (Měl by ses víc učit.)

She should come early. (Měla by přijít brzy.)

otázky se "SHOULD"
Should I go there? (Měl bych tam jít?) => Yes, you should. / No, you shouldn't.
What should I do there? (Co bych tam měl dělat?)
Where should I go? (Kam bych měl jít?)

When should I leave? (Kdy bych měl odejít?)
Why should I stay? (Proč bych měl zůstat?)
What time should I come? (V kolik hodin bych měl přijít?)


SHOULD'T - neměl by (neměla by)

She shouldn't go there. (Neměla by tam chodit.)

You shouldn't smoke. (Nemá kouřit.)
Shouldn't I leave earlier? {Neměla bych odejít dříve?)

Vyjádření nutnosti - "Necessity"
nutnost / nezbytnost (českého "muset") - používáme sloveso "must"
nebo jeho opis "have to"

české "nemuset" vyjadřujeme slovesem "needn't"


Slovesa MUST a HAVE TO mají téměř stejný význam, ale sloveso "MUST" je o něco silnější a formálnější, používáme ho proto méně často.

POZOR:
- Sloveso MUST nemá tvar minulého času, používáme proto jeho opis HAVE TO.
- Sloveso MUST nemá tvar budoucího času, používáme proto jeho opis HAVE TO.
- Sloveso MUST zůstává v přítomném čase vždy stejné (nepřidáváme -s)

Slovosled vět se slovesem MUST:

kladná věta: podmět + MUST + základní tvar významového slovesa
záporná věta: viz zákazy (prohibition)
otázka: pro otázku lze rovnocenně použít obě slovesa. Jak modální MUST, tak opis HAVE TO
MUST + podmět + základní tvar významového slovesa
pomocné sloveso DO v přítomném čase (DO nebo DOES) + podmět + HAVE TO + sloveso

Příklad:
I must study. (Musím studovat.)
He must pay me back by Friday. (Musí mi vrátit (peníze) do pátku.
Must you be so annoying? (Musíš být tak otravný?)
Do you have to be so annoying? (Musíš být tak otravný?)
I had to go home earlier. (Musel jsem jít dříve domů.)
I will have to talk to her. (Budu s ní muset promluvit.)

- Sloveso MUST lze použít v záporu => MUSTN'T
změní se mi však jeho význam na zákaz - prohibition
must not => mustn't tedy znamená, že něco není dovoleno = NOT ALLOWED
zápor: podmět + MUST + NOT + základní tvar významového slovesa

Příklad:
You must not drive without a driver's licence. (Nesmíš řídit bez řidičského průkazu.)
You mustn't drive without a driver's licence. (Nesmíš řídit bez řidičského průkazu.)
He mustn't leave.- He's not allowed to leave. (Nesmí odejít.)
POZOR:
MUSTN'T nemá tvar v minulém ani budoucím čase. Pro vyjádření zákazu v minulosti a budoucnosti proto používáme opisu NOT ALLOWED:

Příklad:
He wasn't allowed to stay there. (Nebylo mu dovoleno tam zůstat.)
I won't be allowed to leave. (Nebude mi dovoleno odejet.)


Slovesa MUST a HAVE TO mají téměř stejný význam, ale sloveso "MUST" je o něco silnější a formálnější, používáme ho proto méně často.

Vzhledem k tom, že sloveso "have to" je opisem modálního slovesa "must" nechová se jako modální sloveso, ale jako každé jiné významové sloveso ve větě.

Příklad:
I have to study. (Musím studovat.)
He has to pay me back by Friday. (Musí mi vrátit (peníze) do pátku.
Do you have to be so annoying? (Musíš být tak otravný?)
I had to go home earlier. (Musel jsem jít dříve domů.)
I will have to talk to her. (Budu s ní muset promluvit.)

He had to work yesterday. (Včera musel pracovat.)

Opis slovesa" must" - "have to" v záporu - "don't have to"- vyjadřuje české "nemuset" (není nutno, nemuset)


Příklad:

You don't have to go to bed early. (Nemusíš jít brzy spát.)
He didn't have to stay there. (Nemusel tam zůstat.)

He didn't have to work yesterday. (Včera nemusel pracovat).
I won't have to leave. (Nebudu muset odejet / odejít.)


Návrh - Suggestion

Modálním slovesem lze vyjádřit návrh.
Lze použít sloveso CAN nebo COULD (pro zdvořilostní návrh)

Příklad:
You can go dancing on Fridays. (V pátek můžeš chodit tancovat.)
We could meet after work. (Mohli bychom se sejít po práci.)

 

DALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon