Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
idiomy
frázová slovesa
gerundium a infinitiv
psaní velkých písmen
jiné problematické jevy
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 721 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
address:
Anglická 19, Praha 2
email address:
info(zavináč)grammar.cz
....
....
....
........
.......

GERUND A INFINITIV (GERUNDS AND INFINITIVES)

pokročilost B1


V anglické větě lze použít jen jedno pomocné a jedno významové sloveso. Chceme-li nebo potřebujeme-li použít víc významových sloves musíme použít gerund nebo infinitiv.

Druhé významové sloveso ve větě pak musí použít formu gerundia nebo infinitivu.

Příklad:

I want to go home.

I love snowboarding.

 

(pokročilost A2 - (want, would like, love, like, hate, enjoy)


Gerund
Infinitive

Gerund je v podstatě tvar slovesa s koncovkou -ing. Navenek se "tváří" jako podstatné jméno, avšak protože jde o sloveso, nemá člen ani množné číslo. Gerundiu se proto někdy říká "slovesná podstatná jména" ( "verbal nouns"). Dále viz gerund versus infinitiv - přehled
POZOR: Nezaměňujte gerund s průběhovou formou sloves.

Gerund nalezneme jako:

PODMĚT
Příklad:
Spending holidays with my mother is not my idea of fun. (Dovolená s matkou není mou představou o zábavě.)
Snowboarding is fun. (Jízda na snowboardu je zábava.)
Getting presents is wonderful. (Dostávání dárků je úžasné.)
Reading is my favourite pastime. (Čtení mě moje oblíbená činnost ve volném čase.)

PŘEDMĚT
Příklad:
I like snowboarding. (Rád jezdím na snowboardu.)

I like drinking beer. (Rád piju pivo.)
I enjoy reading.(Baví mě čtení.)

PO PŘEDMĚTU A PŘEDLOŽCE
Příklad:
I will call you after arriving in Prague.(Zavolám ti až dorazím do Prahy.)
Thanks for coming to my party. (Děkuji, žes přišel na oslavu.)
By starting early we can all finish on time. (Když začnem brzy, můžeme skončit včas.)
Více příkladu naleznete zde

PO PŘEDLOŽCE
Příklad:
She's crazy about playing football. (Je blázen do hraní fotbalu.)

He's afraid of getting sick. (Bojí se onemocnění.)

He's interested in collecting postcards. (Zajímá se o sbírání pohlednic.)
Více příkladů naleznete zde

 

PO NĚKTERÝCH SLOVESECH

Stop talking! (Přestaň mluvit)
I can't help falling in love with you.

Více příkladu spojení infinitivu se slovesem naleznete zde
odkaz na přehled sloves, která se pojí s gerundem


Infinitiv
Infinitiv se používá po některých slovech vyjadřující pořadí, po některých přídavných jménech, po některých slovesech, může se objevit v předmětu aj. Podrobněji viz gerund versus infinitiv - přehled

Infinitiv můžeme použít ve větě buď s "to" (want to go) nebo bez (let me do)

Příklad po slovesech:
I want to travel around the world. (Chci cestovat kolem světa.)
I would like to travel around the world. (Ctěl bych cestovat kolem světa.)

I've decided to stop smoking. (Rozhod jsem se přestat kouřit.)
I'm trying to decide what to do. (Pokoušim se rozhodnout co budu dělat.)
She told me to come early. (Řekla mi, abych přišel brzy.)
He'll manage to quit smoking. (Zvládne přestat kouřit.)
She asked me to pick her up after work. (Požádala mě, abych ji po práci vyzved.)
He made me do it. (Přinutil mě to udělat.)
She let me stay up late. (Nechala mě zůstat dlouho vzhůru.)

odkaz na přehled sloves, která se pojí s infinitivem
Příklad infinitivu v předmětu:

It's so nice to celebrate your birthday with you.(Je hezké slavit s tebou narozeniny.)
It's fun to get presents. (Dostávat dárky je zábava.)

It's hard to study every day. (Je těžké učit se každý den.)
It's a tradition to blow out candles on your birthday cake. (Sfouknout svíčku z dortu je tradice.)
It's embarrassing to come late. (Je zahanbující přijít pozdě.)

POZNÁMKA:

Věta s infinitivem v předmětu začíná na "it" + přídavné jméno nebo podstatné jméno + infinitiv.

TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon